تشخیص سل نهفته با تست کوآنتی فرون (QFT)

۱۳۹۴/۰۲/۲۲

تست کوآنتی فرون

جایگزین مناسب برای تست پوستی

توبرکولین مانتو

در گروه پر خطر مبتلا به سل می باشد