درباره آزمایشگاه نور

* مراجعین محترم برای ورود, از “شماره اینترنتی” چاپ شده بر روی قبض پذیرش بعنوان نام کاربری و از شماره تلفن یا همراه بعنوان رمز عبور استفاده نمایند.

در صفحه باز شده قسمت نام آزمایشگاه گزینه سوم ” آزمایشگاه نور ” را انتخاب کنید.

در قسمت نام کاربری: شماره اینترنتی” چاپ شده بر روی قبض پذیرش را وارد کرده
و در قسمت رمز عبور از شماره تلفن یا همراه خود استفاده کنید تا نتیجه آزمایش برای شما به نمایش در بیاید.

مشاهده جوابدهی اینترنتی