مرکز تخصصی تست های انعقادی

۱۳۹۴/۰۲/۲۲

در این مرکز علل بیماری های خونریزی دهنده و عوامل

ایجاد کننده ترومبوفیلیا  مورد بررسی قرار می گیرند.

تست های تشخیص همو فیلی  شامل :

 

اندازه گیری کلیه فاکتورهای انعقادی

FII FVII FV FX FXIII FXII FXI FVIII

تست های ترومبین تایم TT فیبرینوژن VWFAg

 

تست های تشخیص ترومبوفیلیا شامل:

Protein S Protein C Anti thrombin III

APCR (FV leiden) LAC Homocystein

D-Dimer

 

Thrombin 20210 MTHFR

FV leiden by PCR method