مزایا تست QFT

۱۳۹۴/۰۲/۲۲

۱-تشخیص افتراقی عفونت سل از سایز مایکوباکتریوم های غیر بیماری زا مانند

مایکو باکتریوم Avium و باسیل کالمت گرین  (BCG)