مسئولین و پرسنل آزمایشگاه نور

مدیریت

دکتر هوشنگ رفعت پناه
labnoor@gmail.com

مسئول فنی

دکتر مسعود شاهرودیان
labnoor@gmail.com

مدیر داخلی

آقای اصغر بیناس

پرسنل

آقای رضا رضائی - خانم ها : مومن -میری - پور سینا - خادم رضائیان - رازقی- مهدوی - قاسمی - علیپور